Sail Cargo in the 21st Century
Published: 9th June 2020
Image:
Author: Hannah Hurford

* Nederlandse text onderaan

This blog is written using quotes and resources from the Sail Cargo and Sail Travel Market Overview, May 2020. If you are interested in reading this report, please sign up to our newsletter. (below)

“Sail cargo is the transportation of goods using a renewable form of energy – wind power – and a combination of traditional and modern sail technologies.”

– EcoClipper Sail Cargo and Sail Travel Market Overview 2020.

If you follow us on social media, signed up to our newsletter or even just browsed our website, you may see a common phrase being used: sail cargo. What do we mean by ‘sail cargo’? Well, in very general terms, sail cargo is the physical movement of goods by sailing ship. Ships like Cutty Sark, Moshulu and even coastal vessels like the Thames sailing barges were all used for sail cargo. But what does it mean in the 21st Century? Below we will look at the industry today, what vessels are used and where in the world sail cargo exists.

What is sail cargo?

Although sailing ships have been used to transport cargo for thousands of years, sail cargo today is heavily influenced by the desire for an environmentally sustainable future and ethical consumerism. Sail cargo focuses on creating an alternative for conventional shipping, not to compete with it on price and speed. At this point in time, many sail cargo vessels also deliver sailing holidays and sail training. Maritime education and experiences are intrinsically linked with delivering cargo by sailing ship. It’s worth noting that although there are organisations like the Sail Cargo Alliance, which is a community of sail cargo companies and meets annually, there is not an exact figure of how many sail cargo companies exist.

Loading Tres Hombres. Image by the prancing Dutchman

What vessels are used in sail cargo?

Sail cargo vessels are often adapted historic vessels. This is primarily due to cost and time. These older vessels can usually be obtained for a small price and in most circumstances it’s relatively quick to use a pre-existing vessel rather than designing and building a completely new one. However, there are some currently being built, such as Ceiba in Costa Rica using sustainably sourced materials, or are in a design phase such as EcoClipper. There are also more ‘hi-tech’ vessels being designed which incorporate more modern methods of wind propulsion such as Windship Technology.

Sail cargo vessels are a variety of different sizes, with different rigs, auxiliary propulsion systems and designs. Here are some examples of the types of ships that are used to transport cargo: 

 • At EcoClipper, we are designing purpose-built, engineless clipper ships that hold max 500 tonnes of cargo. The ships will also have accommodation for 12 passengers and 36 trainees.
 • Sail cargo vessel Nordlys, run by Fairtransport, is a restored fishing ketch from 1873. Nordlys is the oldest vessel operating in sail cargo, can hold a maximum of 25 tonnes of cargo and is also engineless.
 • De Gallant, owned by Blue Schooner Company, is a schooner built in 1916 in the Netherlands. This ship has an auxiliary engine and has a capacity for around 30 tonnes of cargo. De Gallant is one of the few vessels making annual trans-Atlantic voyages.
 • There are also sailing boats operating on a smaller, local scale around the world, such as the Haiti Sloops. These are effective in their local waters and carry around 2 tonnes of cargo.

EcoClipper500, Tres hombres , Gallant, Carina, Nordlys, ,Providence

Where do sail cargo vessels operate?

There are sail cargo vessels operating in different waters around the world. Where vessels operate depends upon their design and sailing schedule which may link to sailing festivals, weather, expected trade routes, trainee and passenger routes and ship-state.

 • There are many working in and around Europe such as Nordlys, Bessie Ellen, Grayhound, Blue Mermaid and Corentin.
 • There are a small number of ships that ship across the Atlantic such as Avontuur, Tres Hombres and De Gallant.
 • Kwai operates in the Pacific Islands and Vega delivers donated products around islands in Asia.

Sail cargo has proven itself in the 21st Century. At this point the industry is in its infancy and has huge potential to grow, with numerous vessels operating in different waters. The aim is to work as a strong community, which is already active, to spread awareness for low-emission shipping for companies and travellers looking to reduce their carbon-footprints.

Nederlandse text

Zeilvracht in de 21ste eeuw

9 juni 2020


Door: Hannah Hurford

In dit blog wordt geciteerd uit en verwezen naar het rapport Sail Cargo and Sail Travel Market Overview, May 2020. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om het hele rapport te lezen.

“Zeilende vrachtvaart gaat over goederentransport op windkracht met de combinatie van traditionele en eigentijdse zeiltechnieken.”

– Ecoclipper  Markt Overzicht Zeilende Vracht- en Passagiersvaart  2020

Als je ons via de sociale media volgt, ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief of toevallig op onze website bent terechtgekomen, zal het opgevallen zijn dat het gaat over het begrip: zeilvracht.
Wat bedoelen we met zeilvracht? In brede zin staat het voor de fysieke verplaatsing van goederen met zeilschepen. Schepen zoals de Cutty Sark, Moshulu en ook kustvaarders als de Thames-aken werden allemaal gebruikt om vracht te zeilen. Maar wat betekent het in de 21ste eeuw? Hieronder zullen we een blik werpen op deze bedrijfstak in deze tijd, op schepen die hiervoor gebruikt worden en op waar dit wereldwijd plaatsvindt.

Wat is zeilvracht

Duizende jaren waren zeilschepen de enige vorm van transport over water. De tegenwoordige vrachtzeilvaart leunt zwaar op het verlangen naar een duurzame toekomst en een meer ethische manier van consumeren. Het vervoer van vracht onder zeil is erop gericht een alternatief te bieden voor de gemotoriseerde vrachtvaart, niet op het beconcurreren daarvan met vrachtprijzen en snelheid. Op dit moment bieden veel vrachtzeilschepen ook zeilvakanties en programma’s om te leren zeilen. Maritieme scholing en praktijkervaring zijn wezenlijk verbonden met vrachtvervoer per zeilschip. Hierbij moet worden opgemerkt dat ondanks het bestaan van organisaties als de Sail Cargo Alliance, een gemeenschap van vrachtzeilschepen die jaarlijks bijeen komt, er geen precieze aantallen van deze schepen bekend zijn.

De Tres Hombres wordt geladen. Foto: the prancing Dutchman

Wat voor schepen worden gebruikt om vracht te zeilen?

Vrachtzeilschepen zijn veelal opgeknapte historische vaartuigen. Dit heeft met name te maken met de kosten en met tijd. Deze oudere schepen kunnen vrij goedkoop verkregen worden en in de meeste gevallen kan een oud schip relatief snel in gebruik genomen worden, afgezet tegen het ontwerpen en bouwen van een nieuw schip.
Toch worden er momenteel nieuwe gebouwd, zoals de Ceiba in Costa Rica waarbij duurzaam verkregen materialen worden gebruikt, of zijn er in de ontwerpfase, zoals de Ecoclipper. Ook worden er in toenemende mate  hi-tech schepen ontworpen die gebruik maken van meer eigentijdse vormen van voortstuwing op windkracht zoals Windship Technology.

Vrachtzeilschepen zijn er in verschillende soorten en maten, manieren van optuigen, ondersteunde voortstuwingssystemen en ontwerpen.
Dit zijn enkele voorbeelden van scheepstypes die gebruikt om vracht te zeilen:

 • Bij EcoClipper ontwikkelen we speciaal ontworpen motorloze klippers die maximaal 500 ton lading kunnen vervoeren. De schepen zullen ook 12 passagiers en 36 trainees mee kunnen nemen.
 • Het vrachtzeilschip Nordlys, zeilend voor Fairtransport, is een in oorspronkelijke staat teruggebrachte visserij kits uit 1873. De Nordlys
  is het oudste vaartuig dat in de vrachtzeilvaart wordt gebruikt met een ruim voor 25 ton lading en heeft ook geen motor.
 • De Galant, van de Blue Schooner Company, is een schoener die in 1916 in Nederland is gebouwd. Dit schip heeft een hulpmotor en een vrachtcapaciteit van ongeveer 30 ton. De Galant is een van de weinige schepen die een jaarlijkse trans-Atlantische reis maakt.
 • Ook wordt er op diverse plekken in de wereld op kleinere, lokale schaal vracht gezeild met schepen zoals Haïtiaanse sloepen. Deze zijn goed bruikbaar in de plaatselijke wateren en kunnen 2 ton vracht meenemen.

EcoClipper500, Tres hombres , Gallant, Carina, Nordlys, Providence

Waar varen vrachtzeilschepen?

Er varen wereldwijd vrachtzeilschepen in diverse wateren. Waar deze vaartuigen in gebruik zijn hangt af van hun ontwerp en het zeilschema dat gelinkt kan zijn aan maritieme festivals, en van het weer, verwachte handelsmogelijkheden, trainees en passagiers bestemmingen en de staat waarin het schip zich bevindt.

 • Veel vrachtzeilschepen opereren in de Europese wateren zoals de Nordlys, Bessie Ellen, Grayhound,  Blue Mermaid en de Corentin.
 • Een klein aantal schepen zeilt over de Atlantische Oceaan zoals de Avontuur, de Tres Hombres en De Galant.
 • De Kwai vaart tussen Pacifische eilanden en de Vega bezorgt gedoneerde goederen op Aziatische eilanden.

De zeilende vrachtvaart heeft zich in de 21ste eeuw bewezen. De bedrijfstak staat nu nog in de kinderschoenen, maar heeft een grote groeipotentie met talloze schepen die in verschillende wateren operationeel zijn. Het doel is om met een hechte gemeenschap, die nu al actief is, bewustzijn te bevorderen op het gebied van varen met minieme uitstoot bij organisaties en reizigers die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen.

Video: Sailing cargo vessel at anchor, Dunbar UK.

Video: Sailing cargo vessel at anchor, Dunbar UK.

De Tukker: A 1912 coastal trader turned sail training vessel. Now part of the EcoClipper fleet, she sails cargo and travellers across seas.
De Tukker: A 1912 coastal trader turned sail training vessel. Now part of the EcoClipper fleet, she sails cargo and travellers across seas.

read more
Press Release: Wind transport ready for the next step! 

Press Release: Wind transport ready for the next step! 

Today the sailing freighter “De Tukker” returned from her maiden voyage.This journey started a few weeks ago in Amsterdam and took her through various European ports to Portugal and back to the Netherlands. Along the way, a mixed load was transported in a sustainable manner. The ship is propelled by sails and can therefore sail emission-free, even over long distances.

read more

Pin It on Pinterest